Call Now! 0574-55222364

设备预保

1维修方式归纳起来有三大类,共五种形式:
    1 事后维修(BM)
    2 改善维修(CM)
    3 预防维修(PM)-视情维修(COM)、状态维修(CBM)和计划(定期)维修(TBM)
2状态监测与故障诊断技术是预防(状态)维修的必要条件
3推广和应用设备状态监测与故障诊断技术可以达到如下目的:
    1 保障设备运行安全,防止突发事故
    2 保证设备工作精度,提高产品质量
    3 实施状态维修(或预防维修),节约维修费用
    4 避免设备事故带来的环境污染及其它危害
    5 给企业部门带来较大的间接经济效益 
4、目前本公司可以提供SPM、VIB、动平衡,对心,振动分析、润滑油检测等预知保养作业